PRODUKTY
MENUMENU

Dźwignik

Dźwignik stanowiskowy niskoprofilowy jest podnośnikiem zdolnym do podnoszenia i opuszczania ładunków.

Kategoria:

Dane Techniczne

 1.  OSTRZEŻENIE!

Jeżeli obsługa podnośnika jest przeprowadzana nieprawidłowo, osoby obsługujące oraz postronne mogą zostać ranne, dlatego należy używać urządzenia stosownie do następujących instrukcji.

 

 • Przeczytaj i całkowicie zrozum instrukcję eksploatacji w całości przed użyciem. Postępuj zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa.
 • Konieczne jest sprawdzenie wszystkich przyrządów zabezpieczających przed używaniem.
 • Upewnij się że w obszarze pracy niema żadnych przeszkód.
 • Nie należy wkładać kończyn w mechanizm nożycowy lub pod ramę.
 • Należy wkręcić oczkowe uchwyty śrubowe przed rozpoczęciem pracy na dźwigniku.
 • Nie wolno przeciążać dźwignika. Ładunek powinien być umieszczony na platformie odpowiednio  do struktury ładunku.
 • Zwróć uwagę czy napięcie i natężenie jest takie samo jak w wejściowej specyfikacji urządzenia.
 • Używaj dźwignika na płaskim i solidnym podłożu.
 • Wszystkie operacje podłączenia i odłączenia instalacji elektrycznej musi wykonywać wykwalifikowany i kompetentny personel.
 • Podczas działania urządzenia należy unikać kontaktu z ruchomymi elementami urządzenia.
 • Podczas używania dźwignika zabronione jest poprawianie lub przemieszczanie ładunku.
 • Zabrania się podnosić ładunki które mogą zranić człowieka lub uszkodzić inne obiekty.
 • Zabrania się operować dźwignikiem jeśli człowiek znajduje się pod platformą.
 • Nie regulować zaworów bezpieczeństwa urządzeń hydraulicznych.
 • Zabrania się operować urządzeniem jeśli istnieje nawet małe odkształcenie mechaniczne
 • Dźwignika nie wolno używać w miejscach gdzie istnieje niebezpieczeństwo wybuchu lub zapłonu.

1.Umocowanie dźwignika

 Przed uruchomieniem dźwignika należy go przykotwić do posadzki za pomocą stalowych kotew rozporowych zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

 1.  OSTRZEŻENIE!

W przypadku nieodpowiedniego używania dźwignika człowiek może zostać ranny. Dlatego należy używać dźwignika zgodnie z instrukcją i jej wytycznymi.

 • Dźwignik jest ruchomym podnośnikiem zdolnym do podnoszenia i opuszczania ładunków. Nie należy używać go do innych celów.
 • Nie należy pozwalać na obsługę dźwignika osobom nierozumiejących jego działania.
 • Zabronione jest dokonywanie zmian w dźwigniku bez pisemnego dopuszczenia producenta.
 • Konieczne jest używanie części zapasowych zaprojektowanych przez producenta.
 • Należy się upewnić czy jest utrzymany wystarczający odstęp pomiędzy platformą a otaczającymi przedmiotami dla bezpieczeństwa posługiwania się urządzeniem.
 • Należy utrzymywać części hydrauliczne w czystości, zapewniając ich prawidłowe działanie.
 • Właściwości agregatu hydraulicznego w odniesieniu do kontroli napięcia elektrycznego. Cewka musi być zasilana odpowiednim napięciem (jak zapisano na cewce). Moc zaopatrująca nie powinna wykazywać odchyleń wyższych niż ±10% od mocy określonej w specyfikacji.
 • Przeglądy i konserwacje należy wykonać wyłącznie w przypadku kiedy dźwignik nie jest obciążony ładunkiem.
 • Dźwignik nie jest wodoodporny i powinien być używany w suchym środowisku.

1. Codzienna inspekcja.

 Codzienna inspekcja jest wykonywana w celu odnalezienia ewentualnych uszkodzeń i wadliwego działania dźwignika. Przed rozpoczęciem pracy dźwignika sprawdź go według następujących punktów.

OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać dźwignika jeżeli znaleziono jakiekolwiek uszkodzenia lub stwierdzono wadliwe działanie.

 • Sprawdź wszystkie punkty ostrzeżenia!
 • Sprawdź wszystkie zarysowania, przechylenia i pęknięcia na dźwigniku.
 • Sprawdź czy ruch dźwignika odbywa się bez zakłóceń.
 • Sprawdź czy wystąpiły jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego.
 • Sprawdź czy odkształcenia platformy.
 • Sprawdź czy wszystkie śruby i nakrętki są dokręcone.
 1.  Obsługa dźwignika
 2. Załadunek
 • Maksymalna ładowność dźwignika: 800 kg
 • Ładunek powinien być równomiernie rozłożony na platformie.

 1. Podnoszenie platformy

OSTRZERZENIE! Nie należy przeciążać dźwignika. Naleźy upewnić się jaki jest  ciężar ładunku. Nie należy obciążać partiami lub koncentrycznie.

 

 • Przekręcić i zwolnić przycisk zatrzymania awaryjnego – STOP.
 • Wcisnąć przycisk UP by pompa hydrauliczna zaczęła pracować i tym samym podnosić ładunek.
 • Zwolnić przycisk UP by pompa przestała pracować.

Rys. Właściwe rozmieszczenie ładunku na platformie pod względem udźwigu.

 

 1.  Opuszczanie platformy

OSTRORZNIE! Nie wkładać kończyn pomiędzy profile mechanizmu nożycowego.

 • Nacisnąć przycisk DOWN W celu opuszczenia platformy.
 • Zwolnić przycisk DOWN w celu zatrzymania platformy.

UWAGA:

 • Platforma jest wyposażona w aluminiową ramę bezpieczeństwa by zapobiec wypadkom.
 • Jeżeli Rama bezpieczeństwa uderzy w jakiś obiekt podczas opuszczania zatrzymaj urządzenie i sprawdź dźwignik. Po upewnieniu się, że nie wystąpiły żadne anomalie, delikatnie przyciśnij przycisk UP i wtedy system będzie funkcjonował jak wcześniej.
 1. Wyłącznik Bezpieczeństwa

Przewiduje się dwa awaryjne sposoby zatrzymania urządzenia:

 • Przez naciśnięcie czerwonego przycisku STOP na kasecie sterującej, co spowoduje zatrzymanie ruchu dźwignika.
 • Przez naciśnięcie krawędzi listwy bezpieczeństwa, co również wstrzyma ruch urządzenia.
 1. Transport

Jeżeli zachodzi taka potrzeba dźwignik może być transportowany za pomocą oczkowych uchwytów śrubowych.

 • Zwróć uwagę na maksymalny udźwig używanych urządzeń podnośnikowych.
 • Używaj oczkowych uchwytów śrubowych rozsądnie.
 1.  Schemat hydrauliczny i podstawowy schemat elektryczny.

Rys. 1 Schemat hydrauliczny

Tab. 1 Wykaz części układu hydraulicznego

Lp.

Nazwa

Oznaczenie

Typ

Producent

1

Pompa zębata

P1

CBK-F116

Brydex

2

Silnik elektryczny 1,1 kW

M1

3SLg90S-4-IE2

Tamel

3

Zawór przelewowy

0V1

RV-03

Brydex

4

Zawór zwrotny

0V2

CV-02

Brydex

5

Zawór odciążający

0V3

SCV-24DC

Brydex

6

Rozdzielacz suwakowy

0V4

SHD02G3C4D24

Brydex

7

Zawór zwrotny bliźniaczy

0V5

MPC-02-W

Brydex

8

Zawór dławiąco zwrotny

0V6

MTC-02-W-O

Brydex

9

Przewody hydrauliczne

W1, W2, W3

Brydex

 1. Instrukcja serwisowa

 

 • Wykonuj rutynowe kontrole mocowań, uszczelnienia i przecieków oleju.
 • Wykonuj rutynowe kontrole działania dźwignika.
 • Przed serwisem urządzenia upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone.
 • Po serwisie niezbędne jest powtórne sprawdzenie działania dźwignika.
 • Serwisu może dokonywać wyłącznie wyspecjalizowany personel.
 • Wykonuj rutynowe kontrole mikro-wyłączników na listwie bezpieczeństwa.
 • Wykonuj rutynowe kontrole systemu hydraulicznego przez słuchanie odgłosów, oraz dotykanie obudowy silnika.

Ostrzeżenie! Konieczne jest wyłączenie zasilania w momencie dotykania jego obudowy.

 • Zwróć uwagę na czystość filtru oleju po dłuższej pracy, a jeśli to konieczne należy wymienić filtr.
 • Odpowiednie smarowanie jest konieczne by praca dźwignika była łatwa oraz dla utrzymania długotrwałego funkcjonowania.
 • Poniższa tabela przedstawia wymagane czynności prac konserwacyjnych oraz ich czasookresy, których wykonanie należy potwierdzić w karcie przeglądów i konserwacji  (str 18). Zaniedbanie przeprowadzenia i odnotowania którejkolwiek z przywołanych czynności jest równoznaczne z utratą gwarancji przez użytkownika powyższe prace muszą być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione (dopuszczenie UDT)

CZYNNOŚCI

Po każdych 500 godzinach pracy lub co 3 m-ce

Po każdych 2000 godz. Pracy lub co rok

Sprawdź poziom oleju w zbiorniku

X

Sprawdź stan Filtra oleju

X

Dokręć wszystkie połączenia

X

Sprawdź zużycie rozdarcie ciśnieniowych przewodów hydraulicznych

X

Sprawdź siłowniki hydrauliczne

X

Ponownie ciasno dokręć główne części

X

Sprawdź działanie mikro-wyłączników

X

Sprawdź ogólny stan dźwignika

X

Nasmaruj wszystkie złącza i punkty osi przegubu

X

Sprawdź zużycie i rozdarcie tulei osiowych

X

Wymień olej hydrauliczny

X

Sprawdź wycieki oleju

X

UWAGA: X – punkty konieczne do wykonania

Zalecany oleje hydrauliczne: BP Energol HLP 32, Shell Tellus Ol 32, Mobil D.T.E. 24, lub każdy zgodny z typem ISO 32

 1. Instrukcja serwisowa

 

 • Wykonuj rutynowe kontrole mocowań, uszczelnienia i przecieków oleju.
 • Wykonuj rutynowe kontrole działania dźwignika.
 • Przed serwisem urządzenia upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone.
 • Po serwisie niezbędne jest powtórne sprawdzenie działania dźwignika.
 • Serwisu może dokonywać wyłącznie wyspecjalizowany personel.
 • Wykonuj rutynowe kontrole mikro-wyłączników na listwie bezpieczeństwa.
 • Wykonuj rutynowe kontrole systemu hydraulicznego przez słuchanie odgłosów, oraz dotykanie obudowy silnika.

Ostrzeżenie! Konieczne jest wyłączenie zasilania w momencie dotykania jego obudowy.

 • Zwróć uwagę na czystość filtru oleju po dłuższej pracy, a jeśli to konieczne należy wymienić filtr.
 • Odpowiednie smarowanie jest konieczne by praca dźwignika była łatwa oraz dla utrzymania długotrwałego funkcjonowania.
 • Poniższa tabela przedstawia wymagane czynności prac konserwacyjnych oraz ich czasookresy, których wykonanie należy potwierdzić w karcie przeglądów i konserwacji  (str 18). Zaniedbanie przeprowadzenia i odnotowania którejkolwiek z przywołanych czynności jest równoznaczne z utratą gwarancji przez użytkownika powyższe prace muszą być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione (dopuszczenie UDT)

CZYNNOŚCI

Po każdych 500 godzinach pracy lub co 3 m-ce

Po każdych 2000 godz. Pracy lub co rok

Sprawdź poziom oleju w zbiorniku

X

Sprawdź stan Filtra oleju

X

Dokręć wszystkie połączenia

X

Sprawdź zużycie rozdarcie ciśnieniowych przewodów hydraulicznych

X

Sprawdź siłowniki hydrauliczne

X

Ponownie ciasno dokręć główne części

X

Sprawdź działanie mikro-wyłączników

X

Sprawdź ogólny stan dźwignika

X

Nasmaruj wszystkie złącza i punkty osi przegubu

X

Sprawdź zużycie i rozdarcie tulei osiowych

X

Wymień olej hydrauliczny

X

Sprawdź wycieki oleju

X

UWAGA: X – punkty konieczne do wykonania

Zalecany oleje hydrauliczne: BP Energol HLP 32, Shell Tellus Ol 32, Mobil D.T.E. 24, lub każdy zgodny z typem ISO 32

 1. Instrukcja serwisowa

 

 • Wykonuj rutynowe kontrole mocowań, uszczelnienia i przecieków oleju.
 • Wykonuj rutynowe kontrole działania dźwignika.
 • Przed serwisem urządzenia upewnij się, że zasilanie zostało wyłączone.
 • Po serwisie niezbędne jest powtórne sprawdzenie działania dźwignika.
 • Serwisu może dokonywać wyłącznie wyspecjalizowany personel.
 • Wykonuj rutynowe kontrole mikro-wyłączników na listwie bezpieczeństwa.
 • Wykonuj rutynowe kontrole systemu hydraulicznego przez słuchanie odgłosów, oraz dotykanie obudowy silnika.

Ostrzeżenie! Konieczne jest wyłączenie zasilania w momencie dotykania jego obudowy.

 • Zwróć uwagę na czystość filtru oleju po dłuższej pracy, a jeśli to konieczne należy wymienić filtr.
 • Odpowiednie smarowanie jest konieczne by praca dźwignika była łatwa oraz dla utrzymania długotrwałego funkcjonowania.
 • Poniższa tabela przedstawia wymagane czynności prac konserwacyjnych oraz ich czasookresy, których wykonanie należy potwierdzić w karcie przeglądów i konserwacji  (str 18). Zaniedbanie przeprowadzenia i odnotowania którejkolwiek z przywołanych czynności jest równoznaczne z utratą gwarancji przez użytkownika powyższe prace muszą być przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione (dopuszczenie UDT)

CZYNNOŚCI

Po każdych 500 godzinach pracy lub co 3 m-ce

Po każdych 2000 godz. Pracy lub co rok

Sprawdź poziom oleju w zbiorniku

X

Sprawdź stan Filtra oleju

X

Dokręć wszystkie połączenia

X

Sprawdź zużycie rozdarcie ciśnieniowych przewodów hydraulicznych

X

Sprawdź siłowniki hydrauliczne

X

Ponownie ciasno dokręć główne części

X

Sprawdź działanie mikro-wyłączników

X

Sprawdź ogólny stan dźwignika

X

Nasmaruj wszystkie złącza i punkty osi przegubu

X

Sprawdź zużycie i rozdarcie tulei osiowych

X

Wymień olej hydrauliczny

X

Sprawdź wycieki oleju

X

UWAGA: X – punkty konieczne do wykonania

Zalecany oleje hydrauliczne: BP Energol HLP 32, Shell Tellus Ol 32, Mobil D.T.E. 24, lub każdy zgodny z typem ISO 32

Platforma nie podnosi się podczas pracy silnika
 • Oczkowe uchwyty śrubowe nie zostały wykręcone
 • Złe podłączenie faz prądu zasilania
 • Uszkodzenie układu elektrycznego
 • Platforma przeciążona
 • Usuń oczkowe uchwyty śrubowe
 • Skoryguj fazy prądu

 • Sprawdź działanie układu elektrycznego i napraw go
 • Usuń nadmierny ładunek
Platforma się nie podnosi i silnik nie działa
 • Dolny wyłącznik krańcowy (jeśli jest zainstalowany) nie działa
 • Wymień dolny wyłącznik krańcowy
Platforma nie opuszcza się
 • Nie działa dolny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik listwy bezpieczeństwa
 • Uszkodzenie układu elektrycznego
 • Zadziałała listwa bezpieczeństwa
 • Uszkodzenie sterownika elektrycznego
 • Wymień dolny wyłącznik krańcowy lub wyłącznik listwy bezpieczeństwa
 • Sprawdź działanie układu elektrycznego i napraw go
 • Delikatnie wciśnij przycisk UP
 • Wymień sterownik elektryczny
Po osiągnięciu górnej pozycji platforma samoczynnie opuszcza się
 • Wewnętrzny wyciek w zaworze elektrohydraulicznym

 • Zniszczenie uszczelek w siłowniku
 • Napraw zawór elektrohydrauliczny, a jeśli to konieczne wymień go
 • Sprawdź i wymień uszczelki
Platforma nie osiąga najwyższej pozycji
 • Zbyt mały stan oleju hydraulicznego
 • Awaria wyłącznika krańcowego
 • Uzupełnij stan oleju

 • Sprawdź i napraw wyłącznik krańcowy. Jeśli to konieczne wymień go

 

 

 

 


 1.  Specyfikacja techniczna

 

Model

UHBR100/2

Udźwig [kg]

800

Wysokość po złożeniu [mm]

110

Skok platformy [mm]

790

Max wys. podnoszenia [mm]

880

Długość platformy [mm]

1200

Szerokość platformy [mm]

1000

Średni czas podnoszenia [sek.]

25

Moc wyjściowa silnika [W]

2200

Napięcie zasilania silnika [V]

230

Obroty silnika [obr/min]

1425

Klasa ochrony silnika

IP54

Klasa izolacji silnika

F

Waga całkowita [kg]

375

 

Katalog

Video